Warunki promocji „Kod rabatowy - Newsletter”

§1 Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „Kod rabatowy - Newsletter” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

1.2. Organizatorem promocji „Kod rabatowy - Newsletter” (dalej również: „Promocja”) jest ECOM Media Group Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000950300, NIP, 5272681063 REGON 146228193 , adres poczty elektronicznej: pomoc@startparking.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 22 295 25 55 - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora (dalej również: „Organizator”).

1.3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem URL: www.startparking.pl (dalej również: „Serwis”).

1.4. W Promocji mogą wziąć udział Użytkownicy Serwisu, którzy otrzymali od Organizatora kod rabatowy – i po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które zapisały się do Newslettera Serwisu. Organizator w terminie nie dłuższym niż 2 dni od wyjazdu Uczestnika Promocji z parkingu, przy rezerwacji którego Uczestnik Promocji zapisał się do usługi Newsletter, wysyła kod rabatowy na adres mailowy Użytkownika Promocji podany przez niego celem zapisania się do Newslettera.


§2 Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

2.1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji kodu rabatowego o wartości 10%, ale nie więcej niż 30 zł, od wyświetlanej w procesie składania zamówienia ceny usługi parkingowej (usługi najmu miejsca postojowego), zgodnie z informacją wyświetlaną na stronie Serwisu (dalej również: „Kod”).

2.2. Promocja obowiązuje do odwołania (dalej również: „Czas trwania Promocji”), z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

2.3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Usług w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji).

2.4. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a. zapisać się na usługę Newsletter w procesie rezerwacji Usług, zgodnie z Regulaminem;
b. zaakceptować chęć zapisania się do Newslettera;
c. zapoznać się i zaakceptować Warunki Promocji;
d. po otrzymaniu Kodu złożyć Zamówienie w Czasie trwania Promocji;
e. w trakcie składania Zamówienia – w formularzu rezerwacyjnym– wpisać otrzymany przez Uczestnika Promocji od Organizatora Kod uprawniający do skorzystania z rabatu oraz nacisnąć przycisk „Użyj kodu”.

2.5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Serwisie, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

2.6. Rabat będzie zrealizowany w taki sposób, że Cena za Usługi zakupione przez Uczestnika Promocji w Serwisie zostanie pomniejszona o wartość Kodu, tj. o 10%, liczonego od wyświetlanej w procesie składania zamówienia ceny usługi parkingowej (usługi najmu miejsca postojowego), zgodnie z informacją wyświetlaną na stronie Serwisu.

2.7. Kod uprawnia do jednorazowego skorzystania z Promocji.

2.8. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Kod nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

2.9. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Usług w Serwisie ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Kodu.

2.10. Uczestnik Promocji może skorzystać z Kodu na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Promocji w terminie 1 roku od jego otrzymania.


§3 Reklamacje

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: pomoc@startparking.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: ECOM Media Group Sp. z o .o., ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa (dalej również: „Reklamacje”).

3.2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

3.4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.


§4 Postanowienia końcowe

4.1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: www.startparking.pl/regulamin-promocji-newsletter i wchodzą w życie od dnia 06-12-2022r.

4.2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem: www.startparking.pl/regulamin-serwisu oraz Regulaminie Usługi Parkingowej dostępnym pod adresem www.startparking.pl/polityka-prywatnosci-i-regulaminy.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Usług lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Organizatorem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
d. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
e. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

4.4. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Serwisie.

4.5. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie. Do Kodów, które zgodnie z pkt 2.2 ust 10 powyżej zachowują ważność w momencie zmiany Warunków Promocji, stosuje się Warunki Promocji w ich dotychczasowym brzmieniu.