Od 8 lat nr 1 w Polsce!

Parkingi 24/7

Regulamin Serwisu oraz pośredniczenia w rezerwacji
lub zakupie Usług od Parkingów

§ 1.   Informacje podstawowe

1.1.
Niniejszy regulamin Serwisu oraz pośredniczenia w rezerwacji lub zakupie usług od parkingów (dalej „Regulamin”) przez ECOM Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427517, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą NIP: 527-268-10-63, REGON: 146228193 oraz adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (dalej „ECOM Media”), określa:
1.1.1.
zasady oraz warunki funkcjonowania serwisu internetowego działającego pod domeną www.startparking.pl (dalej „Serwis”);
1.1.2.
zasady oraz warunki na jakich osoby zainteresowane rezerwacją lub zakupem Usług od parkingów współpracujących z ECOM Media (dalej „Klienci”) mogą dokonać rezerwacji lub zakupu Usług za pośrednictwem Serwisu;
1.1.3.
zasady oraz warunki świadczenia przez ECOM Media usługi pośredniczenia w rezerwacji lub zakupie przez Klientów Usług od parkingów współpracujących z ECOM Media (dalej „Parkingi”), dokonywanej za pośrednictwem Serwisu;
1.1.4.
zasady oraz warunki na jakich ECOM Media będzie pośredniczyć w dokonywaniu przez Klientów zapłaty wynagrodzenia za Usługi zakupione od Parkingów za pośrednictwem Serwisu, gdy Klient wybierze opcję zapłaty wynagrodzenia za Usługę za pośrednictwem Serwisu.
1.2.
Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wyrazy pisane w Regulaminie wielką literą będą posiadały następujące znaczenie:
1.2.1.
Serwis – serwis internetowy działający pod domeną www.startparking.pl, współpracujący z subdomenami utworzonymi w serwisach internetowych podmiotów współpracujących z ECOM Media, które przekierowują Klientów do Serwisu lub umożliwiają im korzystanie z Serwisu z poziomu subdomeny podmiotu współpracującego z ECOM Media. Serwis współpracujący również z systemami rezerwacyjnymi przy użyciu innych dostępnych narzędzi tele- i informatycznych, które umożliwiają korzystanie z Serwisu z poziomu systemu rezerwacyjnego podmiotu współpracującego z ECOM Media. W skład Serwisu wchodzi również wyszukiwarka, działająca jako aplikacja internetowa wykorzystująca połączenia z bazą danych ECOM MEDIA oraz z Parkingami, służąca do wyszukiwania ofert Usług (w tym wolnych miejsc postojowych) oraz ich rezerwowania lub zakupu od Parkingów przez Klientów lub, w ich imieniu, przez podmioty współpracujące z ECOM Media;
1.2.2.
Klient – osoba korzystająca z Serwisu, w tym również telefonicznie, zainteresowana rezerwacją lub zakupem Usługi od Parkingu, jak również osoba, w imieniu której, rezerwacji lub zakupu Usługi dokonuje podmiot współpracujący z ECOM Media;
1.2.3.
Parkingi – parkingi z którymi ECOM Media współpracuje na podstawie odrębnych umów w zakresie oferowania Usług oraz ich rezerwacji za pomocą Serwisu oraz zainstalowanej w nim wyszukiwarki:
1.2.4.
Usługa Pośredniczenia – usługa wykonywana przez ECOM Media za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klientów na podstawie postanowień Regulaminu, polegająca na pośredniczeniu przez ECOM Media w rezerwacji lub zakupie przez Klientów Usług od Parkingów, albo obejmująca dodatkowo pośredniczenie przez ECOM Media w zapłacie przez Klientów wynagrodzenia za Usługi zakupione przez nich od Parkingów za pośrednictwem Serwisu;
1.2.5.
Usługi – usługi oferowane przez Parkingi klientom, w tym również Klientom, polegające między innymi na wykonywaniu Usług Parkingowych, Usług Przewozu Osób, usług mycia samochodów, usług przechowywania kluczyków do pojazdów oraz innych usług, których wyszukiwanie, rezerwacja oraz zakup może następować za pomocą Serwisu oraz zainstalowanej w nim wyszukiwarki. Zakres Usług oferowanych na daną chwilę przez dany Parking będzie wynikał każdorazowo z danych dostępnych w Serwisie. W celu uniknięcia wątpliwości, ECOM MEDIA informuje Klientów, że każda oferowana przez Parkingi Usługa występuje odrębnie oraz jest odrębnie sprzedawana, z zastosowaniem właściwej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
1.2.6.
Usługa Parkingowa – usługa oferowana przez Parkingi ich klientom, w tym również Klientom, polegająca na  umożliwieniu im pozostawienia pojazdu na miejscu postojowym na Parkingu, wykonywana w formie Umowy przechowania pojazdu, albo w formie Umowy najmu miejsca postojowego, zależnie od tego, czy dany Parking jest parkingiem strzeżonym, czy też jest parkingiem niestrzeżonych albo jaki rodzaj miejsca postojowego zostanie wybrany przez Klienta, w sytuacji gdy na danym Parkingu dostępne są oba rodzaje miejsc postojowych, tj. miejsca postojowe strzeżone oraz miejsca postojowe niestrzeżone:
1.2.7.
Usługa Przewozu Osób – usługa oferowana przez Parkingi klientom, w tym również Klientom, polegająca między innymi na przewiezieniu klienta Parkingu wraz z osobami towarzyszącymi oraz ich bagaży z Parkingu na lotnisko oraz z powrotem na Parking, wykonywana dla klientów Parkingu na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1173, z późn. zm.) odnoszących się do przewozu osób i przesyłek bagażowych;
1.2.8.
Doba gratis – jeżeli lot powrotny klienta opóźni się do doby, otrzymuje on od dodatkową dobę Usługi gratis, o ile uwierzytelni on opóźnienie w przylocie.
1.3.
ECOM Media oświadcza, że jest właścicielem Serwisu oraz zainstalowanej w nim wyszukiwarki, przy czym ECOM Media informuje Klientów, że podmioty współpracujące z ECOM Media nie będą stroną umów pośredniczenia w rezerwacji lub zakupie Usług od Parkingów – Usług Pośredniczenia oraz, z wyjątkiem Parkingów, nie będą stroną umów o wykonywanie Usług, ani nie będą w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialne za ich należyte wykonanie. ECOM Media ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie Usługi Pośredniczenia, natomiast za wykonanie Usług wyłączną odpowiedzialność ponoszą Parkingi.
1.4.
Serwis umożliwia Klientom, działającym osobiście lub za pośrednictwem podmiotów współpracujących z ECOM Media, rezerwację lub zakup Usług na terenie wybranego Parkingu oraz ewentualnie dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Parkingowi za wykonanie Usług.
1.5.
ECOM Media świadczy Usługi Pośredniczenia na podstawie Regulaminu.
1.6.
ECOM Media oświadcza i informuje Klientów, że nie jest właścicielem, ani operatorem Parkingów. ECOM Media oraz podmioty współpracujące z ECOM Media, pełnią jedynie rolę pośredników umożliwiających podmiotom prowadzącym Parkingi złożenie Klientom, za pośrednictwem Serwisu, ofert sprzedaży Usług na prowadzonych przez nie Parkingach, a Klientom dokonanie rezerwacji lub zakupu Usług od Parkingów, do zawarcia zaś odpowiednich umów na wykonanie Usług dochodzi pomiędzy Klientami odpowiadającymi na ofertę a podmiotami prowadzącymi poszczególne Parkingi.
1.7.
ECOM Media informuje Klientów, że w ramach Usług Parkingowych Parkingi oferują swoim klientom, w tym Klientom, dwa rodzaje miejsc postojowych, miejsca postojowe strzeżone oraz miejsca postojowe niestrzeżone, z czym wiąże się wykonywanie Usług Parkingowych w formie Umowy przechowania pojazdu, albo w formie Umowy najmu miejsca postojowego, zależnie od tego, czy dany Parking jest parkingiem strzeżonym – Umowa przechowania pojazdu, czy też parkingiem niestrzeżonym – Umowa najmu miejsca postojowego, albo jaki rodzaj miejsca postojowego zostanie wybrany przez Klienta, w sytuacji gdy na danym Parkingu dostępne są oba rodzaje miejsc postojowych.
1.8.
Umowy o których mowa w pkt. 1.7. powyżej zostają zawarte poprzez przyjęcie przez Klienta oferty ich zawarcia złożonej za pomocą Serwisu przez podmiot prowadzący Parking z chwilą dokonania przez Klienta rezerwacji lub zakupu Usługi za pomocą Serwisu, telefonicznie lub za pośrednictwem podmiotu współpracującego z ECOM Media.
1.9.
Dokonanie rezerwacji lub zakupu Usługi za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub za pośrednictwem podmiotu współpracującego z ECOM Media jest bezpłatne dla Klienta. Klient zobowiązany jest natomiast do uiszczenia wynagrodzenia za Usługę na rzecz podmiotu prowadzącego dany Parking, która jest usługą odrębną i niezależną od świadczonej przez ECOM Media Usługi Pośredniczenia
1.10.
Serwis chroniony jest prawami autorskimi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) przysługującymi ECOM Media.
1.11.
Za dni robocze, o których mowa w Regulaminie, uznawane są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
1.12.
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
1.12.1.
urządzenie końcowe Klienta posiada dostęp do sieci Internet;
1.12.2.
w urządzeniu końcowym Klienta zainstalowana jest przeglądarka internetowa;
1.12.3.
w urządzeniu końcowym Klienta zainstalowany jest program obsługujący pliki w formacie PDF.
1.13.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Klientów obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

§ 2.   Zasady ogólne rezerwacji oraz zakupu Usług

2.1.
Skorzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Klienta Regulaminu, jak również regulaminu Parkingu, na którym Klient zamierza zarezerwować lub kupić Usługę, co Klient potwierdza podczas dokonywania rezerwacji lub zakupu Usługi, w sposób określony w Regulaminie.
2.2.
Przed dokonaniem rezerwacji lub zakupu Usługi za pomocą Serwisu ECOM Media zaleca Klientom pobranie i zapisanie na dysku twardym swojego komputera regulaminu Parkingu, na którym Klient zamierza kupić lub zarezerwować Usługę, jak również niniejszego Regulaminu.
2.3.
Korzystanie z Serwisu powinno następować w swoim imieniu i na swoją rzecz. Jeżeli następuje to w imieniu osoby trzeciej, osoba korzystająca z Serwisu powinna posiada skutecznie udzielone oraz ważne w świetle przepisów prawa pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz danej osoby trzeciej. Za działanie bez stosownego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego zakresu osoba korzystająca z Serwisu może ponosić odpowiedzialność prawną zarówno względem osoby trzeciej, jak również względem ECOM Media.
2.4.
Dokonywanie rezerwacji lub zakupu Usług za pośrednictwem Serwisu z użyciem fałszywego nazwiska lub z użyciem cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a ponadto będzie skutkować brakiem możliwości wykonania Usług dla osoby, która nie posłużyła się swoimi rzeczywistymi danymi.
2.5.
Dokonanie rezerwacji lub zakupu Usług na terenie wybranego Parkingu oznacza akceptację przez Klienta oferty zawarcia odpowiedniej umowy z podmiotem prowadzącym dany Parking, ceny wykonania Usług oraz regulaminu danego Parkingu i jego lokalizacji.
2.6.
Przed przybyciem na wybrany Parking ECOM Media rekomenduje wszystkim Klientom uzyskanie w biurach podróży, w których kupili wycieczki, aktualnych informacji dotyczących wycieczek, a w szczególności informacji o ich lotach, o możliwości ich odwołania oraz o ewentualnych opóźnieniach w odlotach, które mogą wpłynąć na komfort ich podróży, a które są niezależne od ECOM Media oraz od podmiotów prowadzących Parkingi.
2.7.
ECOM Media informuje Klientów, że wynagrodzenie za świadczenie Usług jest zróżnicowane na poszczególnych Parkingach, a jego wysokość zależy m.in. od wybranego Parkingu, terminu oraz długości świadczenia Usług, jak również od oferowanego przez Parking standardu świadczenia Usług.

§ 3.   Informacje dla Klientów będących konsumentami

3.1.
W przypadku gdy Klient jest konsumentem, zawierane z Parkingami umowy o wykonanie Usług, w tym w szczególności przechowania pojazdu oraz  najmu miejsc postojowych, jak również zawierane z ECOM Media umowy o wykonanie Usług Pośredniczenia, zawierane są na odległość, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
3.2.
Informacje, o których Klient będący konsumentem powinien zostać poinformowany przez ECOM Media najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się na odległość umową o wykonanie Usługi Pośredniczenia przekazywane są Klientom za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie oraz za pośrednictwem podmiotów współpracujących z ECOM Media, przy czym ECOM Media, niezależnie od powyższego, informuje Klientów, że:
3.2.1.
wykonanie przez ECOM Media Usług Pośredniczenia nie nakłada na Klientów obowiązku zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz ECOM Media, ani jakichkolwiek innych podmiotów lub osób;
3.2.2.
świadczenie ECOM Media wykonywane na rzecz Klienta na podstawie umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia polega na umożliwieniu Klientowi, za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub za pośrednictwem podmiotu współpracującego z ECOM Media, rezerwacji lub zakupu Usług od Parkingów oraz ewentualnie dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Parkingom za wykonanie Usług;
3.2.3.
dane identyfikujące ECOM Media, w tym jej dane rejestrowe, adresowe i kontaktowe, zostały wskazane na wstępie Regulaminu, przy czym ECOM Media wskazuje, że Klienci mogą kontaktować się z ECOM Media również poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , lub telefonicznie, pod numerem telefonu 222 952 555, przy czym biuro ECOM Media pracuje w dni robocze w godzinach od 9:00 do 18:00;
3.2.4.
reklamacje dotyczące Usługi Pośredniczenia Klienci mogą składać ECOM Media na zasadach określonych w § 10 Regulaminu;
3.2.5.
świadczenie ECOM Media, w postaci Usługi Pośredniczenia, zostaje spełnione z chwilą umożliwienia Klientowi, za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub za pośrednictwem podmiotu współpracującego z ECOM Media, rezerwacji lub  zakupu Usług od Parkingów, a w przypadku wybrania przez Klienta opcji dokonania za pośrednictwem Serwisu zapłaty wynagrodzenia należnego Parkingowi za wykonanie Usług, z chwilą przekazania tego wynagrodzenia Parkingowi, w sposób, który umożliwi Klientowi skorzystanie z Usług na wybranym przez niego Parkingu;
3.2.6.
mając na uwadze, że wykonanie Usługi Pośredniczenia przez ECOM Media będzie, co do zasady, następować bezpośrednio po wyrażeniu przez Klienta woli skorzystania z Usługi Pośredniczenia, a więc przed upływem terminu na odstąpienie od zawartej na odległość umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia, wykonanie Usługi Pośredniczenia przez ECOM Media, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, będzie następować jedynie po złożeniu przez Klienta odrębnego, wyraźnego żądania wykonania w pełni Usługi Pośredniczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia, przy czym ECOM Media informuje Klientów, że z chwilą wykonania przez ECOM Media Usługi Pośredniczenia będą oni tracić prawo do odstąpienia od umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia;
3.2.7.
w przypadku, gdy Klient nie złoży żądania wykonania w pełni przez ECOM Media Usługi Pośredniczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia, dokonanie rezerwacji lub zakupu Usług za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub za pośrednictwem podmiotu współpracującego z ECOM Media będzie możliwe dopiero po upływie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania rejestracji Klienta w Serwisie, w ciągu których Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów. Wzór formularza odstąpienia od umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia dostępny jest na stronie internetowej Serwisu oraz będzie przekazywany Klientom wraz z potwierdzeniem jej zawarcia, stosownie do pkt. 3.2.9. poniżej;
3.2.8.
umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia zawierane są na czas oznaczony i obowiązują przez okres wskazany w § 6 pkt. 6.2. Regulaminu;
3.2.9.
niezwłocznie po zawarciu umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia ECOM Media będzie przekazywała Klientom potwierdzenie jej zawarcia na odległość wraz z wymaganymi informacjami, na trwałym nośniku, w sposób określony przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie lub podczas dokonywania rezerwacji lub zakupu Usług za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub za pośrednictwem podmiotu współpracującego z ECOM Media.
3.3.
Informacje, o których Klient będący konsumentem powinien zostać poinformowany przez podmiot prowadzący Parking najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się na odległość umową o wykonywanie Usług, w tym przechowania pojazdu lub najmu miejsca postojowego, a w szczególności o głównych cechach Usług, o identyfikujących go danych, w tym danych rejestrowych, adresowych i kontaktowych, o łącznym wynagrodzeniu za wykonanie Usług, o sposobie i terminie zapłaty wynagrodzenia za Usługi, o sposobie i terminie wykonania Usług, o stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji, o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy o wykonywanie Usług, a także o wzorze formularza odstąpienia od tej umowy, jak również o braku prawa odstąpienia od powyższej umowy m.in. w sytuacji, w której operator Parkingu wykona w pełni Usługi za wyraźną zgodą konsumenta, oraz o czasie trwania tych umów przekazywane są Klientom przez podmioty prowadzące poszczególne Parkingi, w tym w szczególności za pośrednictwem Serwisu.
3.4.
Dodatkowo podmioty prowadzące poszczególne Parkingi będą przekazywały Klientom potwierdzenia zawarcia umów o wykonywanie Usług na odległość wraz z wymaganymi informacjami, w tym informacjami wskazanymi w pkt. 3.3. powyżej np. bilet parkingowy, na trwałych nośnikach, w sposób określony podczas dokonywania rezerwacji lub zakupu Usług, niezwłocznie po dokonaniu ich rezerwacji lub zakupu, nie później jednak niż przed rozpoczęciem wykonywania Usług.
3.5.
Szczegółowe zasady i warunki wykonywania Usług przez poszczególne Parkingi określone są w regulaminach tych Parkingów, dostępnych na ich stronach internetowych lub poprzez linki zamieszczone w Serwisie oraz na Parkingu.
3.6.
ECOM Media informuje również Klientów, że regulaminy niektórych Parkingów zawierają postanowienia upoważniające ich operatorów do przestawienia pojazdu Klienta pozostawionego na Parkingu, na koszt i ryzyko Klienta, w przypadkach, gdy pojazd uniemożliwia lub znacznie utrudnia korzystanie z Parkingu przez innych klientów Parkingu, jak również w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od podmiotu prowadzącego dany Parkingi, pozostawienie pojazdu w miejscu, w którym zaparkował go Klient, groziłoby jego uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmioty prowadzące poszczególne Parkingi mogą wymagać do zawarcia umów o wykonanie Usług wyrażania przez Klienta zgody na obciążenie go dodatkową opłatą z tytułu kosztu przestawienia pojazdu pozostawionego na Parkingu, wykraczającą poza wynagrodzenie za Usługi, przy czym wysokość takiej opłaty będzie każdorazowo wskazywana klientom przez operatorów Parkingów przed zawarciem umów o wykonanie Usługi.

§ 4.   Ochrona danych osobowych Klientów

4.1.
Dane osobowe wprowadzone przez Klientów do Serwisu, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz/lub numer telefonu kontaktowego (dalej „Dane osobowe”), będą przetwarzane przez ECOM Media zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).
4.2.
ECOM Media zbiera Dane osobowe Klientów w celu wykonania Usługi Pośredniczenia, w tym weryfikacji u podmiotów współorganizujących z ECOM MEDIA promocje faktu przekazania Klientowi kodu rabatowego, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, w celu dokonywania rezerwacji lub zakupu Usług od podmiotów prowadzących Parkingi, jak również w celu umożliwienia zawarcia pomiędzy Klientem a wybranym przez niego podmiotem prowadzącym Parking, umowy o wykonanie Usługi, w tym Umowy przechowania pojazdu lub Umowy najmu miejsca postojowego, i w związku z tym ECOM Media przekazuje wybranym przez Klientów podmiotom prowadzącym Parkingi ich Dane osobowe. Szczegółowe informacje o podmiotach będących odbiorcami Danych osobowych, to jest o operatorach wybranych przez Klientów Parkingów, oraz o swoich prawach związanych z przetwarzaniem Danych osobowych przez podmioty prowadzące Parkingi Klienci znajdą w regulaminach poszczególnych Parkingów.
4.3.
Zaznaczając odpowiednie opcje na stronie Serwisu oraz akceptując dane wprowadzone do formularza rezerwacji / zakupu Usług udostępnionego w Serwisie, albo przekazując takie informacje telefonicznie lub podmiotowi współpracującemu z ECOM Media, Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie przez ECOM Media oraz przez podmiot współpracujący z ECOM Media, który pośredniczy w rezerwacji / zakupie Usług, ich Danych osobowych w zakresie objętym wyrażoną zgodą, jak również w zakresie niezbędnym do wykonania przez ECOM Media Usługi Pośredniczenia.
4.4.
Udostępnienie przez Klientów Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu prawidłowej realizacji Usługi Pośredniczenia przez ECOM Media, jak również w celu realizacji Usług przez Parkingi. W każdej chwili Klienci mają prawo dostępu do treści ich Danych osobowych zgromadzonych w Serwisie, do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.5.
Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez ECOM Media Danych osobowych Klientów w ramach Serwisu można uzyskać w zakładce Polityka Prywatności Serwisu.
4.6.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania w Serwisie tzw. „plików cookies” określone są na stronach internetowych Serwisu pod adresem www.startparking.pl.
4.7.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Danych osobowych Klientów przez podmioty prowadzące Parkingi Klienci mogą uzyskać w regulaminach poszczególnych Parkingów.

§ 5.   Dokonywanie rezerwacji lub zakupu Usług

5.1.
Klienci mogą dokonywać rezerwowania lub zakupu Usług z wykorzystaniem Serwisu poprzez sieć Internet, jak również za pośrednictwem podmiotów współpracujących z ECOM Media, przy czym, jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, do dokonywania rezerwowania lub zakupu Usług za pośrednictwem podmiotów współpracujących z ECOM Media stosuje się odpowiednio zasady dotyczące rezerwowania lub zakupu Usług z wykorzystaniem Serwisu, a dane dostępne w Serwisie są przekazywane Klientom przez podmioty współpracujące z ECOM Media.
5.2.
Klienci mogą ponadto dokonywać rezerwowania Usług telefonicznie, pod numerem telefonu 222 952 555, w dni robocze, w godzinach pracy biura ECOM Media, tj. w godzinach od 8:00 do 16:00.
5.3.
Klienci, zależnie od zakresu Usług oferowanych przez dany Parking, mogą dokonywać rezerwacji lub zakupu Usług w różnych wariantach oraz łączyć Usługi.
5.4.
Korzystając z Serwisu, tak bezpośrednio, jak również za pośrednictwem podmiotu współpracującego z ECOM Media, Klienci określają parametry miejsca i czasu, w którym chcieliby skorzystać z Usług na terenie wybranego przez siebie Parkingu.
5.5.
Po wybraniu danego Parkingu Klienci mogą zapoznać się lub są informowani przez podmiot współpracujący z ECOM Media z jego szczegółowym opisem, lokalizacją, regulaminem, zakresem Usług świadczonych przez Parking oraz ich ceną, jak również z innymi wymaganymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego informacjami, po czym dokonują rezerwacji lub zakupu Usług, poprzez wprowadzenie wymaganych danych do formularza rezerwacji / zakupu Usług udostępnionego w Serwisie oraz poprzez zaznaczenie w nim odpowiednich opcji oraz wyrażenie odpowiednich zgód lub złożenie odpowiednich żądań.
5.6.
W przypadku wyboru kanału kontaktu telefonicznego Klient przekazuje konsultantowi parametry miejsca i czasu, w którym chciałyby skorzystać z Usług, po czym konsultant informuje go o możliwych do wyboru Parkingach, zbiera od Klienta dane, oświadczenia i żądania niezbędne do dokonania rezerwacji Usług oraz przekazuje mu wszelkie informacje niezbędne do zakończenia tego procesu lub wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności dane o głównych cechach Usług, o sposobie płatności wynagrodzenia za Usługi, jak również informacje o które zapyta Klient, a które są związane z realizacją Usługi Pośredniczenia w zakupie Usług, jak również z rezerwacją lub wykonaniem Usług.
5.7.
Po zakończeniu procesu rezerwowania Usług, niezależnie od wybranego kanału kontaktu, Klienci otrzymają od ECOM Media, na wskazany adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego, potwierdzenie dokonania rezerwacji Usług, które wysyłane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od dnia zakończenia procesu rezerwowania Usług. Klienci będący konsumentami, na wskazany adres e-mail, otrzymują ponadto potwierdzenia i dane, o których mowa w § 3 pkt 3.2.7., 3.2.9. oraz 3.4. Regulaminu.
5.8.
Zasady otrzymywania przez Klientów potwierdzeń dokonania zakupu Usług za pośrednictwem Serwisu określa § 7 pkt 7.4. Regulaminu. Klienci będący konsumentami, na wskazany adres e-mail, otrzymują ponadto potwierdzenia i dane, o których mowa w § 3 pkt 3.2.7., 3.2.9. oraz 3.4. Regulaminu.
5.9.
Potwierdzenia dokonania rezerwacji Usług oraz potwierdzenia dokonania zakupu Usług zwane są w dalszej części Regulaminu łącznie „Biletem parkingowym”.
5.10.
Klienci będący przedsiębiorcami, którzy za pośrednictwem Serwisu dokonali rezerwacji Usług, faktury lub rachunki potwierdzające zakup Usług otrzymają od operatorów poszczególnych Parkingów.
5.11.
Klienci będący przedsiębiorcami, którzy za pośrednictwem Serwisu dokonali zakupu Usług, faktury potwierdzające zakup Usług otrzymają od ECOM Media.

§ 6.   Warunki zawierania i rozwiązywania umów o wykonanie Usługi Pośredniczenia

6.1.
Poprzez wprowadzenie przez Klienta, albo przez podmiot współpracujący z ECOM Media w imieniu Klienta, do formularza rezerwacji / zakupu Usług udostępnionego w Serwisie wymaganych danych oraz poprzez zaznaczenie w nim odpowiednich opcji, wyrażenie odpowiednich zgód oraz złożenie odpowiednich żądań albo poprzez przekazanie podczas rozmowy telefonicznej wymaganych danych, wyrażenie odpowiednich zgód oraz złożenie odpowiednich żądań, pomiędzy ECOM Media a Klientem dochodzi do zawarcia umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia w zakupie Usług, której warunki określa Regulamin.
6.2.
Umowa o wykonanie Usługi Pośredniczenia zawierana na czas oznaczony i obowiązuje do chwili wykonania przez podmiot prowadzący Parking Usług albo do chwili anulowania rezerwacji Usług przez Klienta, na zasadach określonych w § 9 Regulaminu, kiedy to powyższa umowa wygasa, bądź do chwili skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy wykonania Usług, w tym od Umowy przechowania pojazdu lub od Umowy najmu miejsca postojowego, albo od umowy o wykonanie Usługi Pośredniczenia.

§ 7.   Dokonywanie zapłaty wynagrodzenia za Usługi

7.1.
W przypadku dokonania przez Klienta rezerwacji Usług za pośrednictwem Serwisu, w tym za pośrednictwem podmiotu współpracującego z ECOM Media, lub telefonicznie, płatność wynagrodzenia za Usługi następuje w całości u podmiotu prowadzącego dany Parking lub jego pracowników, bezpośrednio na terenie wybranego Parkingu.
7.2.
W przypadku dokonania przez Klienta zakupu Usług za pośrednictwem Serwisu, w tym za pośrednictwem podmiotu współpracującego z ECOM Media, płatność wynagrodzenia za Usługi może następować również poprzez wpłatę całości wynagrodzenia przed przyjazdem na Parking.
7.3.
W sytuacji, gdy Klient zamierza skorzystać z Usług w ramach promocji której współorganizatorem jest ECOM Media, Klient z wykorzystaniem otrzymanego kodu rabatowego może dokonać zakupu Usług jedynie za pośrednictwem Serwisu, a zapłata wynagrodzenia za Usługi następuje wyłącznie poprzez wpłatę całości wynagrodzenia przed przyjazdem na Parking.
7.4.
Płatności wynagrodzenia za Usługi przed przyjazdem na Parking Klienci mogą dokonywać na cztery sposoby:
7.4.1.
kartą płatniczą lub kredytową (Visa, MasterCard, MasterCard Electronic, Visa Electron, Maestro) - w takim przypadku zakup Usług dokonywany jest w trybie on-line, a Bilet parkingowy wysyłany jest przez ECOM Media niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od dnia dokonania zapłaty wynagrodzenia za Usługi, na adres e-mail lub numer telefonu wskazany w formularzu rezerwacji / zakupu Usług;
7.4.2.
przelewem - w takiej sytuacji Bilet parkingowy Klienci otrzymają od ECOM Media nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od dnia wpłynięcia wynagrodzenia za Usługi na rachunek bankowy wskazany Klientowi do uiszczenia należnego wynagrodzenia, na adres e-mail lub numer telefonu wskazany w formularzu rezerwacji / zakupu Usług;
7.4.3.
przelewem on-line - w takim przypadku rezerwacja jest dokonywana w trybie on-line, a Bilet parkingowy wysyłany jest przez ECOM Media niezwłocznie, na adres e-mail lub numer telefonu wskazany w formularzu rezerwacji / zakupu Usług, przy czym niektóre Banki zastrzegają sobie prawo do wykonywania przelewów on-line w określonych godzinach lub dniach, w takiej sytuacji Bilet parkingowy może zostać wysłany do Klientów z opóźnieniem, przy czym nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od dnia dokonania zapłaty wynagrodzenia za Usługi, ECOM Media wskazuje jednocześnie Klientom przybliżony czas realizacji płatności z użyciem przelewów on-line: Płacę z Inteligo - bezpośrednio po dokonaniu transakcji; mTransfer - bezpośrednio po dokonaniu transakcji; iPKO - bezpośrednio po dokonaniu transakcji; MultiTransfer - bezpośrednio po dokonaniu transakcji; Przelew24 - bezpośrednio po dokonaniu transakcji; Pekao24Przelew - bezpośrednio po dokonaniu transakcji; Nordea - bezpośrednio po dokonaniu transakcji; BPH 7:00 – 21:00; Raiffeisen 8:00 – 18:00; ING BankONLINE 9:00 – 19:00; Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski) 8:00-18:00 w dni robocze; CitiBank 8:00-18:00 w dni robocze; Millenium - bezpośrednio po dokonaniu transakcji; Polbank 8:00 - 18:00 w dni robocze; BGŻ 8:00 – 18:00 w dni robocze. Szczegółowe informacje o terminach realizacji przelewów on-line Klienci mogą uzyskać na stronach internetowych swoich banków;
7.4.4.
przelewem lub gotówką na rzecz podmiotu współpracującego z ECOM Media, który rozliczy z ECOM Media otrzymane wynagrodzenie za Usługi, na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy ECOM Media, a tym podmiotem współpracującym z ECOM Media - w takiej sytuacji Bilet parkingowy Klienci otrzymają od ECOM Media nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od dnia otrzymania przez ECOM Media od podmiotu współpracującego z ECOM Media informacji o otrzymaniu przez ten podmiot wynagrodzenia za Usługi, na adres e-mail lub numer telefonu wskazany w formularzu rezerwacji / zakupu Usług.
7.5.
Klient w zależności od wykupionej Usługi oraz Parkingu na jakim z niej skorzysta otrzymuje odpowiednio zgodnie z obowiązującymi przepisami paragon     fiskalny, rachunek lub też fakturę.
7.6.
Klient będący osobą fizyczną może również otrzymać na jego wyraźne żądanie fakturę imienną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8.   Zakres Usług

8.1.
ECOM Media dokłada starań, aby zakres Usług oferowanych przez wszystkie podmioty prowadzące Parkingi był jednakowy, jednakże z uwagi na liczbę podmiotów z którymi współpracuje ECOM Media oraz uwarunkowania poszczególnych Parkingów, zakres Usług które Klienci mogą zarezerwować lub kupić za pośrednictwem Serwisu jest każdorazowo określony w regulaminie danego Parkingu, z którego usług Klient zamierza skorzystać.
8.2.
ECOM Media informuje Klientów, że minimalny zakres każdej Usługi Parkingowej dostępnej za pośrednictwem Serwisu obejmuje co najmniej, zależnie od rodzaju Parkingu, albo wybranego przez Klienta rodzaju miejsca postojowego, przechowanie pojazdu Klienta na terenie wybranego Parkingu strzeżonego przez okres wskazany w Bilecie parkingowym (z dokładnością do pełnej doby liczonej od godziny 0:00 do 23:59), albo udostępnienie Klientowi miejsca postojowego na terenie Parkingu niestrzeżonego, w celu umożliwienia Klientowi pozostawienia na nim jego pojazdu, przez okres wskazany w Bilecie parkingowym (z dokładnością do pełnej doby liczonej od godziny 0:00 do 23:59).
8.3.
Na każdym Parkingu, w przypadku którego wjazd, wyjazd, wejście lub wyjście z terenu Parkingu znajduje się w odległości większej niż 500 (pięćset) metrów od budynku terminalu lotniska, liczonej najkrótszą drogą utwardzoną, możliwą do przejścia, klientom oferowana jest możliwość skorzystania z Usługi Przewozu Osób, polegającej między innymi na przewiezieniu klienta Parkingu wraz z osobami towarzyszącymi oraz ich bagaży z Parkingu na lotnisko oraz z powrotem na Parking, przy czym odbiór Klienta z lotniska następuje po telefonicznym potwierdzeniu przez Klienta odebrania bagażu na lotnisku.
8.4.
ECOM Media informuje ponadto Klientów, że w przypadku opóźnienia lotu powrotnego, każdemu Klientowi przysługuje jedna doba świadczenia Usługi Parkingowej gratis, po upłynięciu której, dalszy okres świadczenia Usługi Parkingowej będzie płatny zgodnie z regulaminem lub cennikiem danego Parkingu.
8.5.
W związku z rezerwacją lub zakupem Usług za pośrednictwem Serwisu Klienci, na zasadach określonych w § 9 Regulaminu, uprawnieni są ponadto do:
8.5.1.
zmiany terminu skorzystania z Usług;
8.5.2.
anulowania Usług.

§ 9.   Zarządzanie Usługami

9.1.
Nie później niż na dwadzieścia cztery godziny przez planowanym terminem rozpoczęcia korzystania z Usług Klienci mogą dokonywać zmian planowanych terminów skorzystania z Usług oraz anulowania Usług za pomocą zakładki Serwisu – Zarządzaj rezerwacją, jak również telefonicznie, pod numerem telefonu 222 952 555, w dni robocze, w godzinach pracy biura ECOM Media, tj. w godzinach od 8:00 do 16:00.
9.2.
W przypadku zmiany lub anulowania Usług w terminie wskazanym w punkcie 9.1. powyżej, ECOM Media prześle do Klienta, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dokonania zmiany lub anulowania Usług, nowy bilet parkingowy lub potwierdzenie przyjęcia anulowania Usług, na adres e-mail lub numer telefonu wskazany w formularzu rezerwacji / zakupu Usług.
9.3.
Zmiany terminów oraz dokonanie anulowania Usług w terminie wskazanym w punkcie 9.1. powyżej są bezpłatne, a w przypadku anulowania zakupionych Usług w tym terminie Klienci otrzymają zwrot uiszczonego wynagrodzenia za Usługi.
9.4.
Zmiany terminów oraz dokonanie anulowania Usług w terminie wskazanym w punkcie 9.1. powyżej są skuteczne od chwili otrzymania przez Klienta nowego biletu parkingowego lub potwierdzenia przyjęcia anulowania Usług. Z tą samą chwilą, w przypadku anulowania Usług, ulegają rozwiązaniu umowy o wykonanie Usług, w tym Umowy przechowania pojazdów oraz Umowy najmu miejsc postojowych.
9.5.
Zmiany terminów oraz dokonanie anulowania Usług w terminie krótszym niż wskazany w punkcie 9.1. powyżej nie są możliwe, co oznacza, że Klientom nie będzie w takich przypadkach zwracane uiszczone wynagrodzenie za Usługi. Również w przypadku zakupu Usług i nieskorzystania z nich bez dokonania zmiany terminu skorzystania z Usług lub anulowania ich w trybie określonym w punkcie 9.1. powyżej, uiszczone wynagrodzenie za Usługi nie podlega zwrotowi na rzecz Klienta.
9.6.
Zmiana planowanej godziny przyjazdu na Parking, może być dokonywana przez Klientów również w terminie krótszym niż dwadzieścia cztery godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia korzystania z Usług, przy czym może to nastąpić wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z obsługą Parkingu, na którym Klient zarezerwował lub wykupił Usługi.
9.7.
W przypadku, gdy zmiana terminu skorzystania z Usług wiąże się z podwyższeniem wynagrodzenia za Usługi, Klient dokonujący zmiany zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia u podmiotu prowadzącego dany Parking lub jego pracowników, bezpośrednio na terenie wybranego Parkingu lub poprzez wpłatę dodatkowego wynagrodzenia przed przyjazdem na Parking przelewem, stosownie do § 7 pkt 7.4.2. Regulaminu.
9.8.
Wszelkie zwroty oraz nadpłaty wynagrodzeń za Usługi będą dokonywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia anulowania Usług. Wszelkie zwroty będą dokonywane kanałem, którym zostało uiszczone wynagrodzenie za Usługi.

§ 10. Reklamacje dotyczące Usługi Pośredniczenia

10.1.
Klient może złożyć reklamację, jeżeli Usługa Pośredniczenia oferowana w ramach Serwisu, której zasady świadczenia przez ECOM Media określa Regulamin, nie jest realizowana przez ECOM Media lub jest realizowana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
10.2.
Reklamacje dotyczące świadczenia przez ECOM Media Usługi Pośredniczenia należy składać w ECOM Media poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , lub, w dni robocze, w godzinach pracy biura ECOM Media, tj. w godzinach od 8:00 do 16:00, telefonicznie, pod numerem telefonu 222 952 555.
10.3.
Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Klienta zgłaszającego reklamację, w tym imię, nazwisko, adres e-maili lub numer telefonu kontaktowego oraz powinna wskazywać wady lub nieprawidłowości w działaniu Serwisu lub w zakresie świadczenia przez ECOM Media Usługi Pośredniczenia.
10.4.
Oceny złożonej reklamacji, w tym w szczególności jej zasadności, dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel ECOM Media w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
10.5.
Odpowiedź na reklamację, zawierająca stanowisko ECOM Media co do zasadności wniesionej reklamacji, jest wysyłana Klientowi w terminie wskazanym w pkt. 10.4. powyżej za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie, w zależności od wyboru Klienta.
10.6.
W przypadku, gdy Klient nie otrzyma potwierdzenia prawidłowo dokonanej rezerwacji lub zakupu Usług w terminach wskazanych w § 5 pkt 5.7. i 5.8. lub § 7 pkt 7.4. Regulaminu, powinien skontaktować się z ECOM Media poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i złożyć odpowiednią reklamację. W takim przypadku, po potwierdzeniu prawidłowego dokonania rezerwacji lub zakupu Usług ECOM Media prześle Klientowi ponownie bilet parkingowy, na wskazany e-mail lub numer telefonu kontaktowego, co nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego dnia roboczego od dnia potwierdzenia prawidłowego dokonania rezerwacji lub zakupu Usług.
10.7.
W przypadku dokonania przez Klienta zakupu Usług za pośrednictwem Serwisu oraz dokonania zapłaty całości wynagrodzenia za Usługi przed przyjazdem na Parking, tj. stosownie do § 7 pkt 7.2. – 7.4. Regulaminu, w terminie krótszym niż 2 (dwa) dni robocze przed planowanym przyjazdem na Parking i braku otrzymania Biletu parkingowego w terminie umożliwiającym zabranie go i okazanie pracownikom danego Parkingu, Klient powinien poinformować o tym ECOM Media oraz wydrukować potwierdzenie przelewu wynagrodzenia za Usługi, tak aby mógł przedstawić je pracownikom Parkingu. Podczas trwania podróży Klienta ECOM Media wspólnie z Parkingiem zweryfikują dokonanie zapłaty wynagrodzenia za Usługi oraz przekażą odpowiednie informacje Klientowi.
10.8.
ECOM Media informuje Klientów, że zasady składania reklamacji dotyczących wykonywania Usług określone są w regulaminie Parkingu, na którym Klient dokonał rezerwacji lub zakupu Usług, bądź skorzystał z Usług.

§ 11. Odpowiedzialność ECOM Media

11.1.
ECOM MEDIA odpowiada wobec Klienta za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za umożliwienie mu złożenia za pomocą Serwisu rezerwacji lub dokonania zakupu Usług na terenie wybranego przez Klienta Parkingu oraz ewentualnie za prawidłowe dokonanie rozliczenia wynagrodzenia należnego podmiotowi prowadzącemu dany Parking za Usługi zakupione przez Klienta za pośrednictwem Serwisu.
11.2.
ECOM Media informuje Klientów, że podmiotami odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie Usług są podmioty prowadzące poszczególne Parkingi, a szczegółowe informacje o ich odpowiedzialności Klienci mogą znaleźć w regulaminach poszczególnych Parkingów.
11.3.
ECOM Media zwraca również uwagę, że zakres odpowiedzialności podmiotów prowadzących poszczególne Parkingi zależy od rodzaju umowy o wykonanie Usług, jaka zostanie zawarta pomiędzy tym podmiotem a Klientem. W przypadku usługi przechowania pojazdu – dotyczy Parkingów strzeżonych oraz miejsc postojowych strzeżonych – podmiot prowadzący taki Parking odpowiada za szkody wyrządzone na Parkingu w samochodzie oraz w rzeczach znajdujących się zwykle w samochodzie, w tym za szkody z tytułu ich kradzieży. W przypadku usługi najmu miejsca postojowego – dotyczy Parkingów niestrzeżonych oraz miejsc postojowych niestrzeżonych – podmiot prowadzący taki Parking nie odpowiada za szkody wyrządzone na Parkingu w samochodzie, jak również w rzeczach znajdujących się zwykle w samochodzie.

§ 12. Postanowienia końcowe

12.1.
W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
12.2.
Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez ECOM Media poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Serwisu, przy czym zmieniony Regulamin nie będzie miał zastosowania do umów o wykonanie Usług Pośredniczenia w zakupie Usług zawartych pomiędzy ECOM Media a Klientem do dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu nowego Regulaminu, co oznacza, że do umów o wykonanie Usług Pośredniczenia zawartych przed tym dniem, aż do dnia ich rozwiązania lub wygaśnięcia, stosować się będzie Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu ich zawarcia.

Regulamin Serwisu oraz pośredniczenia w rezerwacji lub zakupie Usługi od Parkingów

regulamin Pobierz  regulamin

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

odstapienie Pobierz  regulamin

Ponad 1 200 000 zadowolonych podróżnych
i zaufanie największych biur
Fly Travel Planet Wakacyjny Świat Neckerman Lot Ecco MyTravel