REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi „Newsletter’a” przez ECOM Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000950300, NIP, 5272681063 REGON 146228193 , adres poczty elektronicznej: pomoc@startparking.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 22 295 25 55 - opłata jak za połączenie standardowe- wg. cennika właściwego operatora („Usługodawca”).
  2. „Newsletter” to elektroniczna usługa dystrybucyjna za pośrednictwem poczty elektronicznejpolegajaca na otrzymywaniu cyklicznych informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy oraz partnerów Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych na rzecz „Usługobiorców” - osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, która zamówiły usługę „Newslettera”.
  3. Usługodawca świadczy usługę Newslettera za pośrednictwem strony internetowej www.startparking.pl („Serwis”).
 2. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER
  1. Zamówienie Newslettera następuje poprzez checkbox dostępny w formularzu rezerwacyjnym Serwisu i polega na wprowadzeniu poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu email) Usługobiorcy, zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz „Polityki prywatności” oraz wyrażeniu zgody na świadczenie usługi Newsletter’a oraz przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wysyłką Newslettera.
  2. Korzystanie z usługi Newsletter’a wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych (i) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (ii) dostęp do poczty elektronicznej; (iii) przeglądarka internetow; (iv) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (v) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (vi) ważny/aktywny adres e-mail; (vii) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
  3. Usługa Newslettera świadczona jest za zgodą Usługobiorcy, nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Usługobiorcę z Newslettera lub do momentu zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie z ważnych powodów, po uprzednim powiadomieniu Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Po dokonaniu zamówienia Newslettera na podany adres poczty elektronicznej Usługobiorcy zostanie wysłana wiadomość e-mail wraz z linkiem aktywującym usługę Newslettera. Poprzez kliknięcie w przedmiotowy link Usługobiorca potwierdza poprawność podanego adresu poczty elektronicznej oraz zgodę na świadczenie usługi Newslettera.
  5. Usługobiorca jest uprawniony do rezygnacji w każdej chwili, bez podania przyczyny, z usługi Newslettera poprzez przesłanie Usługodawcy formularza rezygnacji, który dostępny jest w stopce każdego otrzymanego newslettera. Rezygnacja będzie traktowana jako wycofanie udzielonej zgody na świadczenie usługi Newslettera i i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter’a.
  2. Administrator będzie przetwarzał dane w celach wskazanych w ust. 3, które dotyczą realizacji usługi Newsletter’a, rozpatrywania reklamacji złożonych przez Usługobiorców oraz ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, na podstawie zgody wyrażonej przez Usługobiorcę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku z rozpatrzeniem złożonej reklamacji w związku z realizacją usługi Newsletter’a lub dochodzeniem/obroną roszczeń administratora względem Usługobiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: (i) partnerzy biznesowi Usługodawcy wspierający go w świadczeniu usług będących przedmiotem Newslettera; (ii) podmioty zapewniające usługi doręczeń, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku konieczności prowadzenia korespondencji, (iii) podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług w związku z wykorzystywanymi systemami informatycznymi.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 powyżej, tj. do czasu rezygnacji z usługi Newslettera, bądź do zakończenia przez Administratora realizacji usługi Newslettera, a także przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji oraz przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze świadczoną usługą.
  7. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
  8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Usługobiorca może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
  11. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania usługi Newslettera i rozpatrzenia reklamacji. Osoba nie jest zobowiązana do podania danych, jednak uniemożliwi to zrealizowanie ww. usługi i rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.
  12. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w ramach Serwisu.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację usługi Newsletter’a spowodowaną: (i) działaniem siły wyższej; (ii) awarią powstałą z winy Usługobiorcy lub nieprawidłowościami w jego urządzeniu końcowym; (iii) jakością lub awariami łącza (połączenia) z Internetem;
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać pisemnie na adres: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@startparking.pl.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  4. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy podać dane kontaktowe osoby zgłaszającej niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację, a także opis przyczyn uzasadniających reklamację.
 6. OBOWIĄZYWANIE ORAZ ZMIANA REGULAMINU
  1. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
   1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
   2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
   3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
  2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie https://www.startparking.pl/polityka-prywatnosci-i-regulaminy oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.
  3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY
  1. Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy w treści Newslettera, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny również pod adresem https://www.startparking.pl/polityka-prywatnosci-i-regulaminy i obowiązuje od dnia 20.04.2023 r.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z subskrycpcji usługi Newslettera Usługobiorcy, który naruszył niniejszy Regulamin lub prawo powszechnie obowiązujące.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
  4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe dla Usługodawcy miejscowo polskie sądy powszechne.